Aplicacions de la grafologia

 • EN L’ORIENTACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT PERSONAL

Ajuda a aprofundir en el nostre “jo”, en l’interior de la nostra personalitat més íntima i en la manera com ens relacionem amb el nostre entorn. Amb aquesta tècnica rigorosa i fiable, ens ajuda a créixer com a persones i a acceptar o modificar tots aquells aspectes que ho criem adients.

 • EN L‘ORIENTACIÓ PSICOLOGICA FAMILIAR

La grafologia aprofundeix en la grafopsicologia dirigida a la família: Les relacions entre la parella, les relacions jeràrquiques, relacions paterno -filials, el rol familiar. També estudia l’agressivitat i violència dins la família.

 • EN L’ORIENTACIÓ VOCACIONAL I PROFESSIONAL

Tècniques grafològiques per a captar habilitats i predisposicions que afavoreixin activitats o funcions de tipus professional i social (relacions humanes i laboral, tendències, predisposicions temperamentals i caracterològiques, habilitats d’acord amb la personalitat).

 • EN LA GRAFOLOGIA INFANTIL

Destinada a l’estudi del desenvolupament emocional i grafomotriu de l’escriptura dels nens i adolescents.

Captació i prevenció, si cal de alteracions de l’escriptura, tals com la hiperactivitat, les disgrafies o dislèxies.

La grafologia infantil així com la reeducació gràfica són branques de la grafologia que ens seran de molta utilitat, pel seu caràcter preventiu, d’orientació i reeducació en aquesta etapa fonamental per al ésser humà que és la infantesa.

En l’estudi grafopsicològic infant -juvenil, ens basem en la Grafometria de les Escales aplicades i desenvolupades per Dr. Julian Ajuriaguerra, el qual va ser qui va concretar i afermar científicament aquesta Escala grafomètrica, en les alteracions grafoescripturals motrius (EM) i formals (EF) dels nens i adolescents.

 • EN L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Estudia l’escriptura i la seva evolució des de la infantesa. La grafomotricitat. Les alteracions en l’aprenentatge de l’escriptura. La captació de les dificultats en cada fase del desenvolupament grafoescriptural.

  Què és la disgrafia?

La definició de disgrafia de Ajuariaguerra (1973), és potser la més clàssica però és la que segueix vigent en l’actualitat. Aquest autor ens diu que un nen és disgràfic quan la qualitat de la seva escriptura és deficient, no havent cap dèficit neurològic o intel·lectual que expliqui aquesta deficiència.

 • REEDUCACIÓ GRAFOESCRIPTURAL

L’escriptura és el reflex de la nostra personalitat interna i la manera de mostrar-nos davant la societat. És una clara demostració de la nostra realitat psíquica, física i emocional.

La reeducació grafoescriptural es un conjunt d’estratègies de desenvolupament en la capacitat grafoescriptural, les quals condueixen a reeducar la grafia en les alteracions de l’escriptura així com les disgrafies i problemes de grafomotricitat, condicionants en el retard escolar i en els problemes o conflictes en relació del nen i el seu entorn.

Què aporta la reeducació grafoescriptural a la recuperació de la disgrafia?

Aquesta tècnica compta amb evidents avantatges com : la naturalitat, la comoditat i la discreció. Naturalitat, ja que és una tasca que el nen ha de fer cada dia; comoditat, perquè no necessitem a la persona en estudi que hi sigui present, ja que és suficient un recull previ realitzat i, finalment, discreció, perquè ens permet observar la evolució del nen sense que ell ho percebi. Es basa fonamentalment en el treball d’exercicis grafomotrius continuats.

 • GRAFOTERÀPIA

En adults, la grafoteràpia ajuda a corregir i/o compensar aspectes no desitjats de la nostra personalitat, mitjançant la modificació del gest gràfic amb la complementació d’altres tècniques com “La Grafoestima” , la qual ens ajuda a incrementar l’autoestima de la persona estudiada.

 • EN L’APLICACIÓ EN ESTUDIS BIOGRÀFICS

Elements necessaris per l’obtenció de dades en la investigació biogràfica. Validació del grafoanàlisi en estudis biogràfics.

 • EN LA PERICIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

Informa i dictamina sobre l’autenticitat o falsedat de l’escriptura i/o grafismes, principalment en manuscrits, firmes i rúbriques de contractes, albarans, testaments, votacions per correu, anònims, pintades, etc. També de documents impresos o mecanografiats i la identificació del contingut dels textos.

FacebookLinkedInShare

Els comentaris estan tancats.