Per on comença l’Escriptura?

Escriure és un acte neuromuscular i psíquic, una condensació de gestos físics i voluntaris que a través d’un procés semiinconscient d’aprenentatge, s’interioritza, es va automatitzant, i personalitzand a causa d’una sèrie de  condicionaments biològics, i a la suma… d’experiencies socio-culturals.

Escriptura Neuronal Psíquica

El Procés de l’Escriptura

És un acte neurofisiològic i muscular, ja que com molt bé descriur el Professor Alegret, neix de l’activitat neuronal que se inicia en el lòbuls centrals (centre d’elbaroació psíquica) i occipitals (imatges visuals) es dirigeixen cap al tàlam i hipotàlam (centre de coordinació de la mímica) i arriba fins la medula.

Aquesta transmet la ordre d’escriure als músculs de l’avantbraç, braç, colze, canell, ma i dits -especialment el dit gros i l’índex- que amb moviments d’extensió (arriba), flexió (abaix) abducció (dreta) aducció (esquerra) i rotació, executen els diferents trets gràfics: perfils, plens, dextrógiros, sinistrógiros o levógiros.