L’escriptura

No és només un acte neural i muscular, sinó que també està implicada en aquest procés la psique de la persona que escriu.

En el procés de l’escriptura hi ha implicades vàries àrees cerebrals, les quals fan una funció concreta i determinada per tal d’arribar a plasmar en un full els grafismes. L’esquema a grans trets que segueix aquest procés de l’escriptura és el següent: L’escriptura neix del cervell on neix l’activitat neuronal. El lòbul frontal és el centre d’elaboració mental, per això l’escriptura és personal, singular i identificativa. El lòbul occipital és l’encarregat de les imatges visuals. El tàlem i l’hipotàlem és on es processa el control motriu i mímic. Finalment, la medul·la executa les ordres als músculs del braç, colze, avantbraç, canell, mà i dits per escriure.

El Procés Escriptural

En el procés escriptural entra en joc tota una sèrie de petits gestos físics i voluntaris, que a través d’un procés semi inconscient durant l’aprenentatge infantil i mitjançant un procés multisensorial, com el so, la representació visual i el tacte, es va interioritzant i de manera progressiva es va automatitzant. Posteriorment, en l’etapa post-cal·ligràfica, el nen comença a introduir trets personals i singulars en la seva escriptura i dona velocitat i moviment al grafisme.

No obstant, no tots els nens segueixen el mateix ritme de personalització, sinó que depenen d’altres circumstàncies personals, físiques o psíquiques per tal d’arribar a tal fi.

On neix l'escriptura?

Viñals i Puente, expliquen molt bé aquest procés. Segons aquests autors, en aquest procés no només compten les condicions de l’aprenentatge escolar, sinó que també hi ha implicades les pròpies condicions psicobiològiques i les experiències sòcio-culturals, és a dir, la família, l’entorn, els amics, la cultura, etc., donant com a resultat tot aquest ventall de condicions, la manifestació motriu de la psique i de la personalitat del nen. Per aquest motiu i donada aquestes condicions psicobiològiques i socioculturals, la manifestació gràfica es tradueix en personal, singular i identificativa.

Tens alguna consulta?


    Segueix-nos aquí: