SERVEIS DE GRAFOLOGIA APLICADA ALS INFANTS I ADOLESCENTS

Peritatge Grafopsicològic:

Les Característiques Personal de l’Individu

És la especialitat que està destinada a la valoració de les característiques personals d’un individu mitjançant una rigorosa valoració de la seva escriptura.

L’èxit de les tècniques grafopsicològiques és que no es necessita tenir a l’examinat davant, la qual cosa suposa una gran avantatge respecte a altres test.

Què estudia el Peritatge Cal·ligràfic? 

En el  procediment es contempla, d’una banda, la descripció de les característiques referents a les particularitats del traç personal, singular i identificatiu dels grafismes (lletres) propi de cada persona. I, de l’altra, la interpretació que es dóna als aspectes i subaspectes gràfics, als quals se’ls atorguen un significat psicològic o de personalitat a la manera d’executar el traçat del grafisme.

En la tècnica de valoració es tenen en compte els aspectes grafonòmics: l’ordre de l’espai gràfic, la mida, la forma, la inclinació, la direcció, la pressió,  la velocitat i la continuïtat de les lletres. Alhora es valorar les particularitats gràfiques característiques, és a dir, els “gestos tipus” i la signatura-rúbrica – text i la seva relació entre sí.

Reeducació Grafoescriptural

Altres Serveis relacionats amb la Grafologia per millorar el Rendiment Escolar.

GRAFOLOGIA INFANTIL

REEDUCACIÓ GRAFOESCRIPTURAL

GRAFOPSICOLOGIA VOCACIONAL

PERITATGE GRAFOPSICOLÒGIC

PERITATGE CAL·LIGRAFIC JUDICIAL

FORMACIÓ PER A PROFESSORS I DOCENTS