La Reeducació de l’Escriptura

La Reeducació de l’Escriptura és un conjunt de tècniques i estratègies destinades a ajudar als nens i adolescents a resoldre les alteracions grafoescripturals.
És una Eina Auxiliar molt útil per a l’equip docent, ja que el seu objectiu és aconseguir una lletra llegible, ràpida i progressiva, requisits imprescindibles per a un bon rendiment escolar.
Les sessions reeducatives de l’escriptura es porten a terme respectant la globalitat i la singularitat de l’infant o adolescent, captant els aspectes que influeixen negativament en el seu procés d’aprenentatge i modificant de manera gradual però continuada la seva grafia.

La Disgrafia o Mala Lletra es manifesta en l’ordre de la pàgina, en la qualitat del traç i en la forma i proporció de les lletres.

Què és l’Escriptura?

L’escriptura és un acte neuromuscular i psíquic. És una condensació de petits gestos físics voluntaris, els quals a través d’un procés semi-inconscient durant l’etapa de l’aprenentatge infantil (aprenentatge multisensorial), Etapes pre-cal·ligràfica i cal·ligràfica, s’interioritzen, automatitzen i posteriorment es personalitzen a causa d’una sèrie de condicions biològiques i genètiques i de la suma d’experiències socials i culturals.

Què observem en l’Escriptura?

L’Escriptura ens pot descobrir signes de complex d’inferioritat, inseguretat, tossudesa, nerviosisme, intranquil·litat, tristesa, agressivitat, ansietat, timidesa i una llarga llista sobre l’infant o adolescent.
Totes aquestes característiques personals del nen poden desencadenar en una disgrafia relacional, la qual la seva funció bàsica és expressar el pensament .

Diferència entre Cal·ligrafia i Reeducació de l’Escriptura

Segons la definició contemporània, la Cal·ligrafia és l’art de donar forma als signes d’una manera expressiva, harmònica i elegant. Dins d’aquest concepte podem incloure els quaderns de Cal·ligrafia.

En el procés de Reeducació de l’Escriptura, el que és fonamental és el moviment gràfic i no pas la forma, que es treballarà en segon terme. Un cop s’ha assolit el gest gràfic, serà el moment de treballar la forma de la lletra.

Per tant, primer treballar el moviment gràfic, desprès la forma i aconseguirem una bona escriptura.

Nenes millorant l'escriptura

On afecta la Disgrafia

Quan afecta a la Forma de les Lletres, es tracta de Disgrafia Motriu o Cal·ligràfica.

Quan afecta al Significat de les Lletres, estem parlant de Disgrafia Dislèxica.

Trastorns de la Disgrafia Motriu o Cal·ligràfica

La Reeducació Escriptural es centra en corregir la Disgrafia Motriu. Aquesta disgrafia afecta el grafisme en els aspectes grafomotors i altera la qualitat de l’escriptura.
Observarem i detectarem els diferents trastorns en aquests punts:

 • Dissociació de lletres. Lletres fetes en dos temps
 • Bucles excessius en grafies, com la a, o, b, v
 • Traços innecessaris a l’inici de les grafies com la a, o, d, g, q
 • Direccionalitat incorrecta en nombres i algunes grafies
 • Hipercontinuïtat de l’escriptura. Millor lligar les lletres segons la facilitat per lligar-les

Lligar absolutament totes les lletres sense tenir un temps de descans és la causa de trobar escriptures amb angulositats en els punts d’unió o reenganxaments i sobre tot comporta cansament de la mà i el braç del que escriu. Hem d’evitar aquestes alteracions per a no caure en una escriptura complicada i amb grafies confoses de difícil lectura.

Com ajuda la Reeducació de l’Escriptura?

L’aplicació de la Reeducació Grafoescriptural ajuda als nens a superar les dificultats que provenen de la escriptura deficient o mala lletra.

Sovint el desordre de l’escriptura a la pàgina està relacionat amb l’actitud general del nen a l’aula, i per tant, mitjançant estratègies i tècniques grafoescripturals, la reeducació pot orientar a l’alumne a modificar, no només l’ordre de la pàgina, sinó també la seva actitud envers l’escriptura i com a conseqüència millorar el seu Rendiment Escolar.

La reeducació es porta a terme respectant la globalitat i singularitat de l’infant o adolescent, captant els aspectes que influeixen negativament com poden ser l’ansietat, la inhibició o retraïment, l’angoixa o ansietat, l’agressivitat, la inseguretat, etc., i modificar-los de manera graduada i progressiva a través d’estratègies grafoescripturals i creatives.

Els Beneficis de la Reeducació de l’Escriptura

La reeducació de l’escriptura produeix:

 • Enfortiment de la Voluntat.
 • Millora de l’Ordre.
 • Millora l’Atenció.
 • Progressos en la Grafia.
  • Formes, proporció, distribució de l’espai gràfic…
 • Personalitzar i enriquir l’escriptura
 • Ajuda a connectar de manera àgil les idees i els pensaments
 • Afavoreix la sociabilitat
 • S’aprèn a fer una escriptura més ràpida, clara i harmoniosa

Reeducar l’Escriptura és aconseguir amb poc esforç i energia, resultats molt valuosos i gratificants per a l’infant, adolescent, família o docent.

A qui va dirigit aquest Servei?

A nens entre 5 i 17 anys que tinguin dificultats grafomotrius, mala lletra a causa dels hàbits inadequats durant l’acte d’escriure o aquells nens o adolescents que vulguin millorar la seva escriptura.

També ens dirigim a aquelles mares/pares o mestres/professors que observen en els seus fills/alumnes una escriptura deficient o disgràfica, escriptura il·legible o amb alteracions gràfiques, que dificulten la correcció de les tasques acadèmiques i que arrel d’això l’alumne no segueix el ritme acadèmic adequat.

Com treballar la reeducació de l’Escriptura

Dividim la sessió de Reeducació Grafoescriptural en diferents parts, per tal de que la sessió sigui creativa i divertida pel nen/nena.

En primer lloc, realitzem 5 minuts de relaxació o respiració amb l’objectiu de desconnectar del ritme frenètic de l’escola. Practiquem alguns exercicis fisio-musculars de mans i dits per millorar la destresa. Fem servir tècniques i estratègies grafològiques i creatives per a treballar el moviment gràfic, el traç, la forma i la proporció de la lletra, el triple espai (entre lletres, entre paraules i entre línies), les unions, l’agilitat, etc.

Fem servir estris escripturals triangulars, els quals faciliten la prensió (l’agafament del llapis). Tenim al nostre abast eines tradicionals i digitals, així com  materials de diferents formats i mides. Treballem el moviment gràfic a través de pintures, llapis colors, ceres, etc. Fem activitats amb massa de modelar, cartolina o plastilina per a treballar la motricitat fina. I finalment, treballem la concentració, l’atenció, l’estratègia, la precisió i la coordinació amb diferents jocs i segons la necessitat de cada nen/nena.

Escriptura esquerrana.

Tens un fill/a esquerrà?

A partir dels 5 anys podem començar a dotar de bons hàbits i recursos expressos per a l’escriptor/a esquerrà/na.

Més informació

Tens alguna consulta?