La Reeducació de l’Escriptura

La Reeducació de l’Escriptura és un conjunt de tècniques i estratègies destinades a ajudar als nens i adolescents a resoldre les alteracions grafoescripturals.
És una Eina Auxiliar molt útil per a l’equip docent , ja que el seu objectiu és aconseguir una lletra llegible, ràpida i progressiva, requisits imprescindibles per a un bon rendiment escolar.
Les sessions reeducatives de l’escriptura es porten a terme respectant la globalitat i la singularitat de l’infant o adolescent, captant els aspectes que influeixen negativament en el seu procés d’aprenentatge i modificant de manera gradual però continuada la seva grafia.

La Disgrafia o Mala Lletra es manifesta en l’ordre de la pàgina, en la qualitat del traç i en la forma i proporció de les lletres.

Què observem en l’Escriptura

L’Escriptura ens pot descobrir signes de complex d’inferioritat, inseguretat, tossudesa, nerviosisme, intranquil·litat, tristesa, agressivitat, ansietat, timidesa i una llarga llista sobre l’infant o adolescent.
Totes aquestes manifestacions originen una Disgrafia. Un trastorn de la capacitat d’escriure correctament seguint el model cal·ligràfic.

On afecta la Disgrafia

Quan afecta a la Forma de les Lletres, es tracta de Disgrafia Motriu o Cal·ligràfica.

Quan afecta al Significat de les Lletres, estem parlant de Disgrafia Dislèxica.

Disgrafia Motriu o Cal·ligràfica

La Reeducació Escriptural es centra en corregir la Disgrafia Motriu. Aquesta disgrafia afecta el grafisme en els aspectes grafomotors i altera la qualitat de l’escriptura.
Observarem i detectarem els diferents trastorns en aquests punts:

 • La Mida de les lletres
 • La Forma de les lletres
 • Les Unions deficients de les lletres
 • L’Espai entre Lletres incorrecte dins de la paraula, entre paraules i entre línies
 • La Irregularitat en la velocitat escriptural
 • La Inclinació imperfecta de les paraules
 • Les Lletres realitzades en un sentit inadequat
 • Les Variacions tònic-posturals
 • Pressió Irregular

Com ajuda la Reeducació de l’Escriptura?

L’aplicació de la Reeducació Grafoescritural conjuntament amb el tractament psicopedagògic, ajuda als nens a superar les dificultats que mencionàvem en anteriors punts.
Sovint el desordre de l’Escriptura està relacionat amb l’actitud general, per tant i mitjançant estratègies grafoescripturals, la Reeducació ajuda a modificar el seu comportament i com a conseqüència s’obté una millora en el Rendiment Escolar.
La reeducació es porta a terme respectant la globalitat i singularitat de l’infant o adolescent, captant els aspectes que influeixen negativament com poden ser l’ansietat, la inhibició o retraïment, l’angoixa o ansietat, l’agressivitat, la inseguretat, etc., i modificar-los de manera graduada i progressiva a través d’estratègies grafoescripturals i creatives.

Els Beneficis de la Reeducació de l’Escriptura

La reeducació de l’escriptura produeix:

 • Enfortiment de la Voluntat.
 • Millora de l’Ordre.
 • Millora l’Atenció.
 • Progressos en la Grafia.

Reeducar l’Escriptura és aconseguir amb poc esforç i energia, resultats molt valuosos i gratificants per a l’infant, adolescent, família o docent.