Reeducació Grafoescriptural

Quan es detecten certes incoherències en els hàbits escripturals dels infants, aquests s’hauran de treballar per corregir-los perquè no siguin un impediment en el procés d’aprenentatge de l’infant que adquirirà uns hàbits de futur.

És el conjunt de tècniques i estratègies grafològiques, creatives i gestàltiques que ajuden a modificar de manera gradual l’escriptura.

Què és la reeducació escriptural?

També l’anomenem reeducació grafoescriptural. Gràcies a les tècniques i estratègies multidisciplinàries aplicades durant el programa, ajudaran a eliminar els traços innecessaris i els components genètics que no són siguin propis de la franja d’edat de l’infant.

Què aporta la reeducació escriptural al Sector Educatiu?

La millora d’una escriptura que no ha pogut assolir uns hàbits i traços adequats, facilita el procés d’aprenentatge de l’infant gràcies a les facilitats en la lectura per la manca d’interrupcions degudes a una lletra poc llegible.

Una bona lletra escrita amb uns hàbits correctes agilitza molt el procés educatiu de l’infant minimitzant les interrupcions i centrant l’atenció en els punts importants de la formació.

N’hi ha prou amb la bona lletra?

La bona lletra pot ser agradable i còmoda d’escriure.  No només treballem el resultat final de la lletra sinó els gest i les postures per poder assolir el resultat.

Uns bons hàbits d’escriptura aporten més que una bona lletra llegible i àgil; La postura que adopta l’infant a l’hora d’escriure també l’adoptarà en la resta de moments de treball a l’aula i a casa. Millorem també la motricitat per guanyar un major control del moviment de les mans.

Nenes millorant l'escriptura

On afecta la reeducació escriptural?

Està clar que una mala lletra entorpirà els processos educatius de l’alumne a l’aula. El nostre objectiu és eliminar aquestes traves vinculades a la mala lletra i proporcionar a l’alumne les eines per tenir una lletra llegible i àgil.

Què aportem a l’equip de professors?

La reeducació de l’escriptura està orientada a modificar totes aquelles alteracions gràfiques que s’observen en una escriptura infantil immadura o disgràfica.

És molt important en un equpi de professors saber detectar les principals manifestacions que presenten els nens disgràfics:

  • L’ordre de la pàgina: conjunt gràfic brut, mala distribució dels espais entre lletres, paraules o línies, línia base molt ascendent o molt descendent, etc.
  • La qualitat del traç: traç deficient amb pals arquejats i tremolors, lletres molt retocades, angulositats en les tres zones (crestes, ovals o peus), zones mal diferenciades (en crestes, ovals o peus de les lletres), etc.
  • La forma i la proporció: lletres mal formades, escriptura massa estreta/comprimida o massa estesa, escriptura molt gran o molt petita, diferències en la mida de la lletra, etc.

Els Beneficis de la Bona Lletra

Els treballs per a la reeducació grafoescriptural aporten els següents bebenicis:

  • Millora de la motricitat de les articulacions superiors.
  • Una lletra més àgil i entenedora pel mateix infant i els altres.
  • Un augment de l’autoestima i la seguretat de l’infant.
  • Millora del rendiment escolar.

La lletra sempre ha definit a cada persona. Una bona lletra augmentarà l’autoestima i seguretat de l’infant o adolescent.

A qui va dirigit aquest Servei?

La reeducació de l’escriptura la enfoquem tan als infants com a l’equip de professors perquè puguin detectar aquestes anomalies en els seus alumnes.

Escriptura esquerrana.

Tens un fill/a esquerrà?

A partir dels 5 anys podem començar a dotar de bons hàbits i recursos expressos per a l’escriptor/a esquerrà/na.

Més informació

Tens alguna consulta?