SERVEIS DE GRAFOLOGIA APLICADA ALS INFANTS I ADOLESCENTS

Reeducació Grafoescriptural:

Tècniques i Estratègies

La Reeducació de l’escriptura és un conjunt de tècniques i estratègies grafològiques, creatives i gestàltiques que ajuden a modificar de manera gradual la seva escriptura, eliminant el traços innecessaris i els components genètics que no són propis de la seva edat.

La seva aplicació es duu a terme respectant el nen o adolescent des de la seva globalitat, singularitat i progressió madurativa, aconseguint d’una manera amena i divertida una escriptura llegible, ràpida i progressiva, una millora en el rendiment escolar i una autoestima més alta.

Nens Disgràfics

La reeducació de l’escriptura està orientada a modificar totes aquelles alteracions gràfiques que s’observen en una escriptura infantil immadura o disgràfica. Les principals manifestacions que presenten els nens disgràfics estan relacionades amb:

  • L’ordre de la pàgina: conjunt gràfic brut, mala distribució dels espais entre lletres, paraules o línies, línia base molt ascendent o molt descendent, etc.
  • La qualitat del traç: traç deficient amb pals arquejats i tremolors, lletres molt retocades, angulositats en les tres zones (crestes, ovals o peus), zones mal diferenciades (en crestes, ovals o peus de les lletres), etc.
  • La forma i la proporció: lletres mal formades, escriptura massa estreta/comprimida o massa estesa, escriptura molt gran o molt petita, diferències en la mida de la lletra, etc.
Reeducació Grafoescriptural

Altres Serveis relacionats amb la Grafologia per millorar el Rendiment Escolar.

GRAFOLOGIA INFANTIL

REEDUCACIÓ GRAFOESCRIPTURAL

GRAFOPSICOLOGIA VOCACIONAL

PERITATGE GRAFOPSICOLÒGIC

PERITATGE CAL·LIGRAFIC JUDICIAL

FORMACIÓ PER A PROFESSORS I DOCENTS